Privacy & Disclaimer & Cookies

Het adres van deze website is: https://hartcoherentietraining.be.
Hartcoherentietraining.be is opgericht door Mathieu Devies.
Een platform waar er informatie over hartcoherentie wordt gebundeld. Eveneens worden er trainingen en vormingen aangeboden.

Mathieu Devies is een erkend klinisch psycholoog en psychotherapeut en hartcoherentiecoach opgeleid door Louis Van Nieuland.

Er wordt veel waarde aan uw privacy gehecht. Daarom wordt er op de bescherming van uw persoonsgegevens ingezet.

Op deze pagina komt u te weten welke persoonsgegevens er van u als natuurlijke persoon worden verzameld, met welk doeleinde ze verwerkt worden, op basis van welke wettelijke verwerkingsgrond en aan gegevens worden doorgegeven. Mathieu Devies wil uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document leest u precies hoe er wordt gewerkt.

In onderstaande tekst wordt er vaak gesproken over ‘De medewerkers van hartcoherentietraining.be’. April 2020 is er één medewerker van hartcoherentietraining.be namelijk de oprichter Mathieu Devies. In de toekomst kan het aantal medewerkers groeien.

ARTIKELEN

Verwerking van gegevens
Persoonsgegevens die verzameld worden
Doeleinden van de verwerking
Duur van het bijhouden van de gegevens
Recht van toegang en verbetering
Recht van verzet
Veiligheid en vertrouwelijkheid

Cookies

Links naar de websites van derden
Aansprakelijkheid
Geschillen en toepasselijke wetgeving
Contact
Disclaimer website


Verwerking van gegevens
1.1. Door het ingeven van persoonlijke gegevens door de klant op de website van hartcoherentietraining.be verwerken de medewerkers van de hartcoherentietraining.be bepaalde gegevens van de klant. In geval van minderjarige Gebruikers blijven de ouders of wettelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk voor de door de minderjarige gestelde handelingen. Zij geven daarbij expliciete toestemming, door het aanvaarden van huidige Privacy & cookies policy, tot de verwerking van de persoonsgegevens van de minderjarige conform huidige Privacy & cookies policy en voor de daarin omschreven doeleinden.

1.2. De klant heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. De klant zal daartoe contact opnemen met een van de medewerkers van hartcoherentietraining.be.

1.3. Medewerkers van hartcoherentietraining.be zullen de gegevens van de klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van de verbintenissen.

Persoonsgegevens die verzameld worden
2.1. Volgende gegevens dienen door de klant te worden meegedeeld bij het invullen van het contactformulier:

Naam
Email
Website
Telefoon
Deze informatie wordt door middel van een emailprotocol over het internet verzonden. Zowel u als wij moeten er ons bewust van zijn dat uitwisselingen via e-mail onderschept kunnen worden door buitenstaanders. Daarom moeten we er samen naar streven de informatie te beperken. U kunt er ook voor kiezen om ons contactformulier niet te gebruiken en ons telefonisch te contacteren.

2.2 Persoonlijke werknotities
Mathieu Devies heeft een persoonlijke manier om zijn werknotities op te slaan en te verwerken. Ook hier kunnen specifieke persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslaan op het internet – zowel op Europese als niet-Europese servers. Mathieu Devies respecteert veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website of in hun persoonlijke werknotities te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Doeleinden van de verwerking
3.1. De persoonsgegevens van de klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:

Om de dienst/producten aangeboden op de website te kunnen leveren;
Om een marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen;
Om het verstrekken van informatie over de diensten van de hartcoherentietraining.be, haar merken en haar Producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de klant zouden kunnen interesseren, in zoverre de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd;
Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat.

Duur van het bijhouden van de gegevens

4.1. Medewerkers van hartcoherentietraining.be zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten en diensten.

Uitgangspunt voor de bewaartermijn van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn horende bij het specifieke verwerkingsdoeleinde. Voor de uitoefening van uw en onze rechten kan deze echter langer zijn.

Recht van toegang en verbetering
5.1. De klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres Roosbroekstraat 1, 9860 te Scheldewindeke mits bijvoeging van een kopie van identiteitskaart. Mathieu Devies zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

Recht van verzet
6.1. De klant kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten via één van onze invulformulieren.

De klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Mathieu Devies zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
7.1. Mathieu Devies heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

7.2. In geen geval kunnen Mathieu Devies aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Cookies

Links naar de websites van derden
9.1. Indien de website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door een medewerkers van hartcoherentietraining.be worden beheerd, zal Mathieu Devies op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s). Dit item wordt in de disclaimer website (hoofdstuk 13) verder uitgediept.

Via onze website kunt u gegevens delen via sociale media zoals Twitter, Facebook, Google en Linkedin. Deze kanalen hebben hun eigen voorwaarden en privacybeleid die buiten de controle en verantwoordelijkheid van hartcoherentietraining.be vallen. Voor wat u publiceert en deelt aan (persoons)gegevens via die kanalen aanvaardt de hartcoherentietraining.be dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Aansprakelijkheid
10.1. De beperking van de aansprakelijkheid van Mathieu Devies zoals omschreven in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid van de website en de daarop vermelde informatie.

10.2. De medewerkers van hartcoherentietraining.be hebben het recht om de website aan te passen op eender welk moment zonder de klant hiervan te moeten verwittigen. Mathieu Devies kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de klant zou ondervinden indien de website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De klant aanvaardt dat de medewerkers van hartcoherentietraining.be geen ononderbroken toegang tot de website kan garanderen.

10.3. De medewerkers van hartcoherentietraining.be zullen echter alle redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de website aan te bieden.

Geschillen en toepasselijke wetgeving
11.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van hartcoherentietraining.be gevestigd is.

11.2. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Mathieu Devies.

Contact
12.1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy & cookies policy kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van hartcoherentietraining.be, tevens de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Mathieu Devies, 0498/50.47.44
Adres: Roosbroekstraat 1 – 9860 Scheldewindeke (België)

12.2. Voor bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder gevoelige gegevens, onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 of toekomstige dwingende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan de klant ook terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).

Disclaimer website
13 Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website https://www.hartcoherentietraining.be. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. De medewerkers van hartcoherentietraining.be kunnen de bepalingen van de disclaimer altijd eenzijdig wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina´s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de site worden door hartcoherentietraining.be met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geven Medewerkers van hartcoherentietraining.be geen garanties omtrent de accuraatheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijzen medewerkers van hartcoherentietraining.be alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

De website is in principe altijd raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Medewerkers van hartcoherentietraining.be kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, en dergelijke meer.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Mathieu Devies heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Mathieu Devies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo´s, de informatie, interactieve toepassingen,… horen toe aan de medewerkers van de hartcoherentietraining.be en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Mathieu Devies is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. De medewerkers van de hartcoherentietraining.be geven aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de hartcoherentietraining.be gevestigd is, bevoegd.